přihlášeníkošíkkontaktdopravné
Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku
Hlodavci doma
Pes doma
Kočka doma
Rybičky doma
Ptáci doma
Teraristika doma

Reklamační řád

1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

2. Pro poškození zboží během přepravy při převzetí postupujte podle následujících pokynů.

3. Při zjištění vady výrobku během užívání má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit e-mailem. Do předmětu emailu je třeba uvést číslo objednávky. Následně musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu sídla společnosti E-VISION International s.r.o., Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava; v případě dodání zboží rozvozem v rámci města Ostravy je možné reklamované zboží předat touto cestou.

Zboží zaslané dobírkou nebude přijato. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, kopii dokladu o nákupu zboží (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl ke zboží přiložen). Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení na adresu prodávajícího reklamovaného zboží s kopií faktury či jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího.

4. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne jinak. Veškeré vyřizování reklamace se drží platných zákonných norem.

6. Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud výrobek byl jimi opatřen. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,
  • poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob,
  • poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  • poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné technické normě nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné (elektronicky) odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

8. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

9. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1.2014. Zákazník je povinen se seznámit s reklamačním řádem. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


Další odkazy z obchodních podmínek:

Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku